Kuula viimaseid uudislõike

Siit saate kuulata ERR-i raadiouudiste pikemaid saateid.

ERRi raadiouudiste toimetus toodab saateid varahommikust hilisõhtuni.
Argipäevadel on uudised kella 6-st 9-ni igal täis- ja pooltunnil, edasi kuni kella 22-ni täistundidel.
Uudistesaadete järjepidevust kannab Päevakaja, mis on eetris olnud igal õhtul alates 6. oktoobrist 1958. Päevakaja kuulete iga päev kell 18 ja argipäevadel ka kell 20.
ERR-i raadiouudised on eetris Vikerraadios, Klassikaraadios, Raadio 2-s ja Raadio Tallinnas ning vene keeles Raadio 4-s.

Toimetuse üldtelefon 611 4270.